Disclaimer

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website wordt met zorg onderhouden. Toch kan het voorkomen dat informatie op deze website onvolledig of onjuist is. WBNN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die veroorzaakt worden door onvolledige of onjuiste informatie die aangeboden wordt op WBNN.nl.

Privacy
WBNN behandeld uw persoongegevens vertrouwelijk. Gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden, behalve aan personen die gevraagde en/of benodigde informatie aan u kunnen verstrekken.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WBNN.