Privacyverklaring Woonbemiddeling Noord-Nederland (WBNN)

Dit is de privacyverklaring van Woonbemiddeling Noord-Nederland, gevestigd Het Kanaal 181, 9402 AE Assen hierna: WBNN

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze verhuurders, kandidaat-huurders/huurders en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op gr van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@wbnn.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

WBNN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

Persoonsgegevens die wij verwerken, grondslag en doeleinden

Verhuurders
Indien u ons inschakelt voor de verhuur van een woonruimte, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

  • uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • de omschrijving en de kenmerken van de woonruimte zoals oppervlakte, WOZ-waarde, de huurprijs, enz.;
  • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer onleesbaar maken

Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij de verhuur van uw woonruimte. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

Betalingsgegevens
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die WBNN verricht en het ontvangen van betalingen (zoals uw bankrekening). De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan

Kandidaat-huurders/huurders
Indien u ons inschakelt voor de huur van een woonruimte, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

  • uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale huurprijs die u wilt betalen;
  • een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer onleesbaar maken;
  • indien u geïnteresseerd bent in een woonruimte kunnen wij u verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken waarom de verhuurder vraagt zoals loonstroken, bankafschriften, werkgeversverklaring of een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Wij verwerken deze gegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij het zoeken en huren van een woonruimte. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wwft verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

Kandidaat-huurders
Wij verwerken ook persoonsgegevens van kandidaat-huurders. Van bezoekers van onze website die het daarop aangeboden formulier 'inschrijven als huurder' invullen leggen we o.a. de volgende gegevens vast:

  • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale huurprijs die u wilt betalen;

Van kandidaat-huurders die ons benaderen per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje verwerken wij de gegevens die zij bij ons achterlaten. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om u de resultaten van een zoekopdracht te versturen of om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Kopie paspoort of identiteitsbewijs
Wij bewaren de kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs gedurende een periode van vijf jaar om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht in de Wwft.

Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij uitsluitend aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij kunnen wij uw gegevens aan derden verstrekken indien u ons daarom verzoekt.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:
a. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of –in bepaalde gevallen- het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te drag

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: Zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres.

Wijzigingen

Ingeval er iets verandert in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving; dan zullen wij deze privacyverklaring aanpassen.

juli 2019